Internet i telewizja w super cenie Internet i telewizja w super cenie

Wypełnij formularz, oddzwonimy do Ciebie.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 253, w celach marketingowych, w tym poprzez użycie automatycznych systemów wywołujących, wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym również na otrzymywanie od Vectra informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane podaję dobrowolnie, jestem świadomy prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”

Pouczenie:

Administratorem Twoich danych jest Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 256 (zwana dalej także Dostawcą Usług). Dane kontaktowe do Administratora danych: kontakt@vectra.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@vectra.pl Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez Dostawcę Usług w celach: udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu; wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami osoby wypełniającej formularz lub osób trzecich); marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (np. marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim) - w razie wyrażenia odpowiednich zgód.

Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; Twoja zgoda – w sytuacjach gdy Dostawca Usług jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z przepisów prawa.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług lub przez stronę trzecią), Dostawca Usług informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony wypełniającego formularz lub osób trzecich.

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Dostawca Usług informuje, że Twoje dane osobowe w trakcie ich przetwarzania, będą mogły być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Tobie oraz osobom przez Ciebie upoważnionym; upoważnionym przez Dostawcę Usług osobom zatrudnionym u Dostawcy Usług lub w spółkach należących do grupy kapitałowej Vectra; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Dostawcy Usług oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym u tych podmiotów (np. realizacja marketingu przez firmy zewnętrzne, dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych); stronom trzecim - w przypadku zgody Abonenta na przekazanie danych (np. w razie przekazania danych w celach marketingowych, w razie sprawdzenia wiarygodności Abonenta przez Biura Informacji Gospodarczej; organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

Dostawca Usług podczas pozyskiwania danych osobowych, w momencie przesłania formularza, nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał już po zebraniu danych Dostawca Usług będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Dostawca Usług będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Abonentowi informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Dane osobowe będą przechowywane od momentu zebrania danych przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy Usług. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane te będą przechowywane od momentu udzielenia zgody (w tym w trakcie trwania umowy) przy zebraniu tych danych do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w razie jej wycofania lub do momentu odnotowania sprzeciwu, w przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu. Poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na Twój wniosek, wniosek organu nadzorczego - w sytuacjach przewidzianych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych w art. 18 oraz art. 58. W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Dostawca Usług kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przechowywania.

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacjach określonych ogólnym rozporządzeniem oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy Dostawca Usług przetwarza dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do skorzystania z funkcjonalności formularza kontaktowego. Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości nawiązania kontaktu z Dostawcą Usług i uzyskania odpowiedzi na zapytanie zgłoszone w formularzu.
Informacja prawna
Materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 K.c., a jest wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.c. Materiał dotyczy promocji Pakietu Telewizji Srebrny w połączeniu z Pakietem 30Mb Internetu stacjonarnego, z Okresem Zobowiązania 24 miesiące, pod warunkiem jednoczesnego skorzystania z Pakietu Premium Eleven. Opłata Abonamentowa Pakietu Eleven obniżona przez pierwsze 2 (dwa) pełne okresy rozliczeniowe do 0zł, od 3 (trzeciego) pełnego Okresu Rozliczeniowego opłata 14,90 zł. Umowa na Pakiet Premium Eleven jest bez Okresu Zobowiązania, z możliwością rezygnacji w dowolnym momencie. Cena Usługi Internetu stacjonarnego zawiera rabaty (dwa rabaty po 5 zł każdy, łącznie maksymalnie 10 zł/mies.), jakie Abonent może uzyskać w zamian za udzielenie zgód marketingowych oraz/lub za e-Fakturę. Ceny Usług zawierają opłatę abonamentową oraz, w przypadku Usługi Telewizyjnej, opłatę powiązaną za udostępnienie sprzętu abonenckiego. Materiał nie zawiera pełnej informacji o szczegółowych warunkach świadczenia usług i ich dostępności (w szczególności takich jak: okres obowiązywania promocji, wysokość jednorazowej opłaty aktywacyjnej, zasięg terytorialny oraz warunki, zakres i okresy stosowanych upustów cenowych i cen promocyjnych oraz innych ograniczeń i warunków szczególnych świadczenia Usług). Informacje te dostępne są w Regulaminie Promocji, pod numerem Infolinii 601 601 601 (opłata wg stawek operatorów) oraz w Biurach Obsługi Klienta Vectra.
| Regulamin